دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
معرفی

مشخصات فردی

نام : فرامرز   بابائی

پست الکترونیکی : faramarz.babaey@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : آموزش زبان انگلیسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیرگروه دروس عمومی زبان و عضوگروه زبان انگلیسی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/05/01

فرامرز بابائی

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : مربی

^